Beleid

BELEIDSPLAN  PSST

1.
Doelstelling

Doelstelling van de Stichting PSST  is de bevordering van plaatsing op de politieke agenda van door de politiek verwaarloosde belangrijke maatschappelijke thema’s middels door Nederlandse burger en/of Nederlandse rechtspersonen gefinancierde publiekscampagnes en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.
Feitelijke activiteiten
De stichting tracht dit te bereiken door:
– publiekscampagnes (PR/reclames)
– bijdragen aan openbare discussies
– website.

3.
Werving van inkomsten
Voor de financiering hiervan komen de gelden uit verschillende bronnen:
donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen, legaten uit nalatenschappen en sponsoring.

4.
Bestedingen
De stichting PSST gaat zijn financiële middelen gebruiken om het doel te bereiken.
Het doel is onder andere burgers middels een online petitie aan de politiek laten duidelijk maken dat er meer moet gebeuren aan defensie: geld, aandacht en kennis.  Reclame, PR, woordvoering en een feitelijke, objectieve website waar gegevens/rapporten te vinden zijn die de stellingen onderbouwen maken allen deel uit van de te gebruiken middelen.

5.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: G. A. Ribbink (voorzitter),  n.t.b. (penningmeester) en n.t.b. (secretaris).
Het bestuur vergadert twee keer per jaar. In de bestuursvergaderingen worden besluiten genomen over de campagne, het beleid en de bestedingen. Het bestuur is eindverantwoordelijk over het vermogen en de bestedingen.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden verricht voor de stichting.

Amsterdam, 12 januari 2021
Statutaire naam : Stichting PSST
Vestigingsadres : Amsterdam
E-mail : contact@psst.nl
Kamer van Koophandel : 81525753
RSIN : 862126241

Delen Delen Delen
Bedankt voor je steun. We sturen je geen bevestigingsmail. Wel kun je de actie en nieuws volgen via de sociale media en op onze website. En natuurlijk fijn als je de petitie deelt!